Handel med utsläpp av närsalter

Att handla med utsläpp av närsalter är ett nytt verktyg för att kunna motverka övergödningens negativa effekter i kustzonen. Samma princip tillämpas som med global handeln med koldioxidutsläpp, fast med den skillnaden att handel med närsalter sker lokalt eller regionalt. Handeln med närsalter bygger på att utsläppare identifieras och att utsläppet kan kompenseras genom någon typ av åtgärd så att ett avtal kan slutas som reglerar upptaget av närsalter i förhållande till ett visst utsläpp.

Odling av blåmusslor är ett exempel på en åtgärd som kan användas för att kompensera för ett utsläpp av närsalter till kustzonen. Handel med utsläpp bygger då på att en musselodling vid ”skörd” avlägsnar en viss mängd kväve och fosfor ur kustvattnet och musselodlaren får betalt av utsläpparen. Handel med upptag av växtnäringsämnen skapar på så sätt ett samband mellan marknads- och miljöekonomi, där musselodling är en förenande länk.

Storskalig musselodling har i Sverige länge diskuterats som en ny och hållbar åtgärd för att bedriva kretsloppsanpassad livsmedelsproduktion, samtidigt som värdefull näring återförs från hav till land och övergödningen bekämpas. Tidigare har det från samhället saknats styrmedel för att uppmuntra musselodling samtidigt som musselodlarna inte har fått någon ersättning för sitt miljöarbete. Därför har handel med utsläpp av närsalter utvecklats för att kunna användas som ett verktyg mot övergödning.

Det första avtalet om handel med närsalter

Reningsverket i Lysekil släpper varje år ut 39 ton kväve i Saltöfjorden norr om stan. Istället för att bygga ut kvävereningen har Lysekils kommun tecknat ett avtal med ett företag som varje år skall skörda 3 900 ton odlade musslor. Detta motsvarar 100 % rening av utsläppet och gör satsningen i Lysekil unik eftersom kravet på ett verk av Lysekils storlek bara är 70 % rening. Skörden av musslor innebär även att fosfor förs från hav till land och Lysekils totala rening av fosfor (reningsverk + musslor) blir mer än 100 %. Unikt är också att denna reningseffekt kostar Lysekils kommun mindre jämfört med om traditionell teknik med 70 % kväverening hade använts. Tillståndet för avtalet gäller fram till 2011. Miljöeffekten av odlingarna övervakas av Kristinebergs Marina Forskningsstation och kommer att utvärderas tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland.